Motoklubi K&K  (Karmid Karlid)

Click here to edit subtitle

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekt „Valgamaa Noorte Tehnikakeskus“ on koostööprojekt, kus läbi huvikooli loomise tugevdatakse kolme kodanikealgatuse jätkusuutlikust ning koostöös avaliku halduse organisatsioonidega luuakse Valgamaale uus tehnikahuvilistele lastele ja noortele suunatud keskkond. Projekti raames põhiteenusena käivitatakse huvikooli õppeprogrammid ja alaealiste komisjoni poolt suunatud noorte sotsiaalprogramm, tugiteenustena käivitatakse liiklusohutusalased teemalaagrid ja korraldatakse Euroopa Noorte tehnikaspordi festival.

Projekti maksumus : 44830,73

Eesmärgid

Põhisuundade teenuste eesmärgiks on:

Ø mitmekesisemate võimaluste ja tervist soosiva keskkonna loomine

Ø olemasolevate teenuste arendamine ja uute teenuste väljatöötamine

Ø vaba-aja ning huvitegevuste organiseerimine

Ø enesekindluse, toimetulekuressursi ja elukvaliteedi tõstmine

Ø terviseprobleemide ennetamine

Ø sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine

Ø sotsiaalse sidususe tõstmine

Ø tegevuspiirkonna laiendamine

Alleesmärgid:

1.Käivitada Valgamaa Noorte Tehnikakeskus huvikoolina

2.Kaasata Valgamaa Noorte Tehnikakeskuse käivitamisesse teisi kodanikeühendusi maakonnast ja Läti vabariigist (lähtuvalt Valga linna eripärast : 1linn-2 riiki)

3.Tihendada koostööd Valga Maavalitsusega, Tõlliste Vallavalitsusega ja Valga Linnavalitsusega , Tõrva Linnavalitsusega ja kaasata tegevusse teisi Valgamaa valdasi.

4.Käivitada tugiteenused , et tagada parem jätkusuutlikus huvikoolile

Projekti maksumus. 3912.36

Projekt „ Paju Noorte Tehnikakeskus“ ( 01.03-30.06.2012)

Projekt „Paju Noorte Tehnikakeskus“ on koostööprojekt, kus läbi äriplaani koostamise tugevdatakse nelja kodanikealgatuse jätkusuutlikus ning koostöös avaliku halduse organisatsioonidega luuakse Valgamaale uus tehnikahuvilistele  lastele ja noortele suunatud keskkond.Projekti raames koostatakse huvikooli õppeprogrammid ja alaealiste komisjoni poolt suunatud noorte sotsiaalprogramm, töötatakse välja teemalaagri ja  tehnikaspordi festivali konseptsioon.

Üldeesmärk : koostöö arendamine kodanike algatustega, avaliku sektoriga ning avalike teenuste kättesaadavuse suurendamine kohalikele elanikele sotsiaalprobleemide ennetamiseks läbi tehnikahuvi.

Alleesmärgid:

1.Koostada  Paju Noorte Tehnikakeskuse äriplaan

2.Kaasata Paju Noorte Tehnikakeskuse käivitamisesse teisi  kodanikeühendusi  maakonnast ja Läti vabariigist (lähtuvalt Valga linna eripärast : 1linn-2 riiki)

3.Koostada Paju Noorte Tehnikakeskuse tegevuste struktureeritud tegevuskavad  ja anda juriidiline staatus.

4.Tihendada koostööd Valga  Maavalitsusega, Tõlliste Vallavalitsusega ja Valga Linnavalitsusega 

Koostööpartnerid:

Tõlliste Avatud Noorte Keskus

Äriplaani  väljatöötamises ja elluviimises  osalemine, teavitustöö tegemine. Automudelismi ringi õppeprogrammi väljatöötamine ja elluviimine.Tootsi rühma programmi väljatöötamises osalemine.

Kontakt: Marek Mekk  http://www.anktank.ee/

Tõlliste TNT

Äriplaani väljatöötamises ja elluviimises osalemine, teavitustöö tegemine.Rally ja kardi ringi õppekavad ning turvalisusega seotud küsimused.Abistamine enduuro, motokrossi teenuse edasiarendamises . Tootsi rühma programmi väljatöötamises osalemine, Euroopa festivali organiseerimises osalemine.

Kontakt: Teet Vare http://www.tollistetnt.webuda.com/

Läti Amatöör Motospordi Liit – Äriplaani väljatöötamises ja elluviimises osalemine, teavitustöö tegemine.Valka laste ja noorte lätikeelne  informeerimine, kodulehe lätikeelne modereerimine.BMX ringi õppekava väljatöötamine ja elluviimine.

Kontakt: Ainars Vilcin http://www.motolama.lv/indexm.html

Huvikooli loomine: tõstab institutsionaalset suutlikkust  valdkondadevaheliste probleemide lahendamisel ning tugevdab  koostööd era- ja avaliku sektori vahel. Aitab kaasa  lapse inimkapitali arendamise võimalustele, selleks et lapse inimkapital saaks võimalikult vähe kahjustatud ühiskonna madalseisust ja pere vaesusest.Pakub teenust, mis on seotud emotsionaalse heaoluga , seda nii nendele lastele, kes ei ole veel „ametlikult“abivajaja rollis ja ka neile lastele ning noortele, kes on süsteemis klientidena.Õppeprogrammid annavad huvikooli tegevustele kindla struktuuri. Huvikoolis osalev sihtrühm on kaasatud sotsiaalsesse ellu, tekib grupikuuluvustunne.Tõuseb huvi tehnikaalase tegevuse vastu  ning aitab tugevdada  kohaliku tehnika identiteeti, mis omakorda parandab kohalike kogukondade jätkusuutlikkust ning elujõudu. Kodukandi ühistegemistesse on ühinenud samale sihtrühmale ja sarnaste huvidega ühendused.

Teemalaagrid: tegeleb laste ja noorte  turvalisuse edendamisega, mis on seotud tehnikavahendite kasutamisega ( ATV, mootorrattad, rollerid, jalgrattad),et noored ise oleksid võimelised kontrollima tegureid ja olukordi, mis võivad muutuda vigastusohtlikeks. Struktureeritud programm tagab suurema liiklusohutusteadlikuse. Teemalaagri  läbinud sihtrühma liikmed saavad juurde teadmisi turvaliseks tehnika kasutamiseks.Väheneb õnnetustesse sattumise oht, mis ennetab sotsiaalprobleemide teket.

Tootsi Ex –Rühm: vajaduse luua  efektiivsemaid teenuseid,võimalusi laste ja noorte toetamiseks ,et võimaldada nende paremat funktsioneerimist, osalemist ja arenemist ühiskonnas. Luua parem keskkond sotsiaalsete suhete arenguks.Valga Maavalitsuse poolt nõustatud programm täidab reaalselt maakonna vajadusi. Tootsi EX rühma sihtrühm on rohkem kaasatud sotsiaalsesse suhtlusesse ja tõuseb potensiaal paremaks toimetulekuks ühiskonnas,mis vähendab kahjude teket kogukonnale.

Euroopa Festival: Aitab kaasa  lapse ja noore kodaniku  inimkapitali arendamise võimalustele ja sotsiaalse kapitali kasvule.Ligi 1000 last ja noort võtavad osa ühistegevustest. Euroopa festivali sihtrühm toob Valgamaale uue ürituse, mis tõstab Valgamaa mainet Euroopa tasandil, soodustab turismi arengut ja kohalike teenindusettevõtete käivet. 

KÜSK aruanne 

KÜSK II aruanne

Uudised

Kolmapäeviti 17.30 Valga Spordihallis saaliaeg. Tulla võivad ka vanemad.

Reedeti samas jõusaali kasutusvõimalus.

Vilaski pildid: 

 Motoklubi K&K uus pildi albumite koht Picasa Webis